Banner Viadrina

Fundacja ZEIT

Popiera wiedzę – wzbogaca kulturę – daje szanse

Liberalna atmosfera Hamburga i filozofia Gerda Bceriusa przeniknęły do Fundacji ZEIT im. Ebeliny i Gerda Buceriusów. Fundacja wspiera rozwój nauki i badań, sztuki, kultury oraz  edukacji.

Mecenas Gerd Bucerius był jednym z niewielu, którzy odważyli się zachować krytyczną postawę wobec władz III Rzeszy. Po wojnie, w 1946 r. założył w Hamburgu tygodnik DIE ZEIT a w 1971 r. fundację pożytku publicznego ZEIT, której nadano imię fundatora i jego żony. Gerd Bucerius był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, odważnym i zaangażowanym społecznie. Jego zainteresowanie polityką, gospodarką i kulturą przekłada się do dziś na cele i kierunki działania Fundacji ZEIT.

W dziedzinie szkolnictwa wyższego Fundacja popiera nowatorskie rozwiązania. Jednym z przykładów jej starań jest powołanie do życia w 2000 r. niepublicznej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji,  Bucerius Law School, oraz działania wspierające rozwój nauk prawniczych. Fundacja  finansuje wiele katedr fundacyjnych, przede wszystkim we wschodniej części Niemiec. Fundacja wspiera badania naukowe, wspomaga uczniów uzdolnionych a także stara się o poprawę szans uczniów szkół zawodowych w Hamburgu, Rostoku i w Saksonii-Anhalt. Ponadto, zainspirowana działalnością wydawniczą Gerda Buceriusa, Fundacja angażuje się w w rozwój niezależnej prasy w Europie Wschodniej. W 2005 r. wspólnie z Fundacją im. Alfreda Krupp von Bohlen und Halbach Fundacja ZEIT zainicjowała utworzenie Niemieckiego Instytutu Historycznego w Moskwie.

Powołanie do życia Bucerius Kunst Forum w październiku 2002 r. jest przykładem starań Fundacji w dziedzinie kultury i sztuki. Dzięki wsparciu prac restauratorskich udało się uratować 36 wartościowych organów w Meklenburgii-Pomorzu Przednim. Trwa restauracja dalszych 8 instrumentów w Saksonii-Anhalt. Dążeniem Fundacji jest ratowanie i pielęgnacja dziedzictwa oraz rozwój kultury -  teatru, muzealnictwa, archiwów, zabytków architektury. Lecz nie tylko kultura niemiecka leży Fundacji ZEIT na sercu. Stara się ona o porozumienie i dialog między kulturami, zwłaszcza krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Izraela.

Misja

Fundacja ZEIT im. Ebeliny i Gerda Buceriusów wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Jako niezależna fundacja pożytku publicznego promuje inicjatywy obywatelskie na rzecz społeczności jako wyraz odpowiedzialności jednostki za społeczeństwo.

Zgodnie ze statutem do zadań Fundacji należy wspieranie działań w dziedzinach „wiedza i badania naukowe”, „kultura i sztuka”, „edukacja i wychowanie” – czy to w formie inicjatyw własnych, czy też w formie wsparcia projektów osób i podmiotów trzecich. Jako jedna z największych fundacji, której środki pochodzą z kapitału prywatnego, Fundacja ZEIT, świadoma swej odpowiedzialności społecznej i etycznej, prowadzi działania długofalowe i zrównoważone. Fundacja przekazuje także środki na działania o krótszym okresie realizacji, programy stypendialne, na prefinansowanie projektów. Służą one przede wszystkim innowacji, rozwijaniu uzdolnień, pobudzaniu kreatywnej energii, ale także ochronie dóbr szeroko rozumianej kultury. Kierując się wzorem jej założyciela, niestrudzonego, otwartego i twórczego Gerda Buceriusa, Fundacja jest przychylna projektom odważnym, zmieniającym oblicze nauki, oświaty i kultury. Wspiera – skupiając się na statutowych priorytetach – osoby, które swą odważną obywatelską postawą i zaangażowaniem zmieniają społeczeństwo na lepsze.