Banner Viadrina

Archiwum projektów badawczych

1. Zakończone projekty badawcze

 

1.1 The Structure of Church-State Relations in Europe

Opracowanie: Michael Minkenberg, we współpracy z : Z. Enyedi (CEU Budapeszt) / B. Girvin (Uniwersytet Glasgow) / J. Madeley (LSE w Londynie)

Opis: Projekt ten ma na celu wypracowanie nowej konceptualizacji relacji państwo-kościół we współczesnej Europie, która wykraczałaby poza standardowe definicje normatywno-prawne oraz szerokie koncepcje deskryptywno-historyczne lub szczegółowe analizy przypadków. Zamierzona jest kompleksowa analiza porównawcza tejże relacji uwzględniająca specyficzne politologiczne zagadnienia dotyczące władzy, państwa, kształtowania polityki i regulowania konfliktów. Projektowi przyświecają trzy cele: teoretycznie zorientowana wspólna monografia czterech partnerów, kompleksowy zbiór danych odnośnie wskaźników relacji państwo-kościół zebrany w publikacji udostępnionej dla celów przyszłych badań oraz będąca efektem warsztatów publikacja analiz pojedynczych przypadków w rozszerzającej się Europie.   

Publikacje:

M. Minkenberg, "Staat und Kirche in westlichen Demokratien", w: Politik und Religion , Wyd. M. Minkenberg i U. Willems. (Opladen: Westdeutscher Verlag, 2003), s. 115-138.

M. Minkenberg, “ The Policy Impact of Church-State Relations: Family Policy and Abortion in Britain, France and Germany ,” w: Zsolt Enyedi I John Madeley (Wyd.) The Chimera of Neutrality: Church and State in Contemporary Europe , Sonderheft der West European Politics 16, 1 (London: Frank Cass, 2003), S. 195-217.

 

1.2 Projekt Euronat (Michael Minkenberg, Wilfried Spohn)
Representations of Europe and the nation in current and prospective member states: media, élites, and civil society (2001-2004)

Opis: Ten interdyscyplinarny i międzynarodowy projekt, w który zaangażowana jest nie tylko Katedra Nauk Politycznych, ale również, pod auspicjami EUI we Florencji, naukowcy z Londynu, Madrytu, Aten, Krakowa, Pragi i Budapesztu, zamierza, zwłaszcza w aspekcie rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód, zanalizować i porównać wzajemne oddziaływanie europejskich i narodowych tożsamości. Poprzez sondaże i indywidualne wywiady jak również analizę treści materiałów medialnych ukazane zostaną wyobrażenia, obrazy i sposoby przedstawiania Europy na płaszczyznach elit politycznych, mediów i społeczeństwa obywatelskiego. Głównymi zagadnieniami są m.in.: Czy obywatele Europy postrzegają się jako Niemcy, Włosi, Grecy, Brytyjczycy itp., czy też przede wszystkim jako Europejczycy? Jaki wpływ mają media na wyobrażenia obywateli? Czy obywatele różnych krajów europejskich pojmują Europę w inny sposób? Są to niektóre pytania, które uczestnicy projektu badać będą na przykładach Niemiec i Austrii. 

Publikacje: M. Minkenberg, „Germany“, wraz z Willfriedem Spohnem i  Danielem Beckerem, w: Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member States: The Collective State of the Art and Historical Reports, Wyd. Bo Strath i Anna Triandafillydou . Bruxelles: European Commission, 2003, S. 86-126.

 

2. Ukończone projekty dysertacji doktorskich

 

2.1 The Culture of European Societies (Monica Gariup, 2000-2003)

Stosowany w Unii Europejskiej termin „bezpieczeństwo“ jest kontrowersyjny i niedokładnie zdefiniowany. Celem niniejszej dysertacji jest określenie kulturowych i normatywnych czynników  Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WEPBiO). Z pomocą paradygmatów konstruktywistycznych i analizy dyskursu podjęta zostanie próba specyfikacji komponentów unijnej koncepcji bezpieczeństwa. Ponadto wyjaśnione zostanie, dlaczego funkcja bezpieczeństwa UE nie pozostaje ograniczona do niestandardowych „zadań petersberskich” jak zarządzanie konfliktami, utrzymywanie pokoju i interwencje humanitarne.

 

2.2 Die Europäische Union im Südkaukasus: Strategisches Handeln und ein neuer Typ von Außenpolitik?
Unia Europejska na Kaukazie Południowym: Działania strategiczne i nowy rodzaj polityki zagranicznej?
(Sebastian Mayer, 2000-2003)

Polityka UE względem Kaukazu Połudnowego opiera się w przeważającej mierze na przedsięwzięciach z zakresu “low politics”: pomocy na rzecz rozwoju, polityce handlowej i programach współpracy. Wynikają one z silnie wspólnotowego charakteru pierwszego filaru Traktatu o Unii Europejskiej. Tym płaszczyznom polityki przypisuje się bardziej techniczne niż strategiczne znaczenie. Projekt niniejszy bada uwarunkowania polityki względem Kaukazu Południowego i stawia pytanie o to, na ile jest ona w stanie realizować strategiczne zadania i prawdziwie europejskie interesy, niezależne od interesów krajów członkowskich. Analiza przeprowadzona zostanie za pomocą modelu wspartego teorią systemu politycznego. Pyta on o “input” oraz “output”, jak również próbuje, poprzez spojrzenie na “feedback”, oszacować cechy aktorów UE w stosunkach międzynarodowych. Wyniki przyczynić się mają do rozwoju  powstającej dopiero teorii europejskiej polityki zagranicznej średniego zasięgu.

Publikacje: S. Mayer, „Tbilisi, Washington und die NATO nach dem 11. September. Perspektiven der georgischen Außen- und Sicherheitspolitik“, w: Blätter für deutsche und internationale Politik (czerwiec 2003), s. 706-713.