Banner Viadrina

Artur Kopka

kopka ©Adam Czerneńko

Zainteresowania badawcze

 • Historia i rozwój demokracji w Polsce
 • Populizm i radykalizm polityczny w Europie Zachodniej i Wschodniej
 • Kultura polityczna w społeczeństwach post-transformacyjnych
 • Badania (post-)transformacyjne ze szczególnym uwzględnieniem procesów transformacyjnych w Polsce i Niemczech Wschodnich
 • Społeczne procesy integracyjne na pograniczu polsko-niemieckim

Biografia

2011: Pracownik naukowy na Katedrze Politologii 1 (UEV).

2009-2010: Pracownik naukowy na Katedrze Politologii 1 (UEV).

2007-2009: Studia magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim, Instytut Filologii Germańskiej, Praca dyplomowa: „Die PDS im Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschalnd” (Partia Demokratycynego Socjalizmu w systemie partyjnym Republiki Federalnej Niemiec).

Od 2007: Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2005: Wykładowca na Katedrze Politologii 1 (UEV).

2000 – 2003: Studia na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunku: Europeistyka (Master of European Studies) Temat pracy dyplomowej: „Die demokratische Konsolidierung in der Dritten Polnischen Republik“ (Demokratyczna konsolidacja w III Rzeczpospolitej).

Od 2000: Wykładowca w lektoracie języków obcych Collegium Polonicum w Słubicach.

2000: Licencjat na Wydziale Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego

1997 – 2000: Studia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu na kierunku: język niemiecki. Temat pracy dyplomowej „Die christlichen Kirchen im Sozialismus am Beispiel der Rolle der Kirchen in der DDR“ (Kościół chrześcijański w socjalizmie na przykładzie roli kościoła w NRD)

1993: Matura w Eichendorff-Kolleg w Geilenkirchen.

Publikacje

2011

 •  „Linkspopulismus auf dem Erfolgskurs? Das parteipolitische Profil der Linkspartei und ihre Rolle im Parteiensystem der BRD“ (Populizm lewicowy na drodze sukcesu? Partyjno-polityczny profil Partii Lewicy i jej rola w systemie partyjnym RFN), in: Monika Sus (Hrsg.), Wrocław: Willy-Brandt-Zentrum für Deutschland- und Europastudien der Universität Wrocław, w wydaniu.

2010

 • „Populizm lewicowy w Europie na przykładzie partii ‘Die Linke’ w Republice Federalnej Niemiec“, [w:] Przegląd Politologiczny Nr. 4/2010, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, S. 79-96.
 • „Interdyscyplinarność oraz kompetencje interkulturowe w dydaktyce języka obcego na przykładzie wielopłaszczyznowego modelu nauczania języka niemieckiego w Collegium Polonicum w Słubicach“ [w:] Prace Naukowe StudiumJęzykow Obcych Politechniki Wrocławskiej Nr 40: Interdyscyplinarność w nauczaniu, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, S. 225-231.
 • „Rola jednostek akademickich w procesie polsko-niemieckiej integracji w rejonach przygranicznych” [w:] Jańczak J., Musiał-Karg M., Wojnicz L. (red.): Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 57-70.

2009

 • „Kohabitation in Polen“ (Kohabitacja w Polsce) wspólnie z Claudią Schäfer, Polen-Analysen, Nr. 61 17.11.2009, Deutsches Polen-Institut Darmstadt / Forschungsstelle Osteuropa Bremen / Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. Berlin, www.laender-analysen.de/polen.
 • „RFN w procesie integracji landów wschodnich – wewnętrzne problemy europejskiego giganta” [w:] Musiał-Karg M., Wallas T. (red.): Unia Europejska w 2008 roku. Aktualne Problemy i najważniejsze wyzwania, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 207-220.
 • "Społeczno-polityczne aspekty konsolidacji demokracji w Polsce po akcesji do UE" [w:] Andruszkiewicz I., Babiak J. (red.): Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 53-68.

Konferencje i prezentacje

2011

 • Polskie społeczeństwo w Unii Europejskiej. Rozwój kultury politycznej w Polsce w latach 2004-2010,  wystąpienie w ramach 11. Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach, 03.-04.02.2011.

2010

 • „Radykalizm prawicowy w polsko-niemieckim rejonie przygranicznym na przykładzie kraju związkowego Brandenburgia”, wystąpienie w ramach konferencji „Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Pomiędzy otwartością a izolacją“, Słubice, 17-18.06.2010.
 • „Die Linkspartei als populistischer Akteur und ihr Einfluss auf die Entwicklung des bundesdeutschen Parteiensystems“ (Partia Lewicy jako ugrupowanie populistyczne oraz jej wpływ na rozwój systemu partyjnego RFN), wystąpienie w ramach I Kongresu Niemcoznawców, Centrum Studiów Niemieckich iu Europejskich im. Willy-Brandta, Wrocław: 9-11.05.2010.
 • „Wpływ zjednoczenia Niemiec na rozwój systemu partyjnego RFN”, wystąpienie w ramach konferencji zorganizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Ewolucja systemu politycznego. Nowe wyzwania, nowe szanse, nowe zagrożenia, Słubice 23-24.04.2010.

2009

 • „Konsolidacja polskiej demokracji w aspekcie doświadczeń związanych z rządami
 • partii populistyczno-prawicowych”, wystąpienie w ramach panelu tematycznego na
 • I Ogólnopolskim Kongresie Politologii: Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, Warszawa, 22-24.09.2009.
 • „Rola jednostek akademickich w procesie polsko-niemieckiej integracji w rejonach przygranicznych” wystąpienie w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej: zorganizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. AdamaMickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego: Pogranicze polsko-niemieckie po roku 2004. Doświadczenia europejskich regionów granicznych, Kulice 24-25.06.2009.
 • „Przełamywanie stereotypów na granicy polsko – niemieckiej”, wystąpienie w ramach konferencji: 5 lat Polski w Unii Europejskiej. Bilans doświadczeń, Collegium Polonicum w Słubicach, 14.05.2009.
 • „Rechtspopulismus und Demokratie in Polen“ (Populizm prawicowy a demokracja w Polsce) prezentacja w ramach sesji posterowej na I Konferencji pt.: Niemieckie badania nad Polską (Erste Tagung: Deutsche Polenforschung), Deutsches Polen-Institut, Darmstadt, 26-28.02.2009.
 • „RFN w procesie integracji landów wschodnich – wewnętrzne problemy europejskiego giganta” wystąpienie w ramach 9. Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Europa XXI. wieku. Stan obecny i pespektywy rozwoju, Collegium Polonicum w Słubicach, 05-06.02.2009.

2008

 • „Polen 2005 - 2007: Rechtspopulistischer Rückschlag oder ein weiterer Schritt zur demokratischen Konsolidierung“ (Polska 2005-2007: populistyczno-prawicowy cios czy dalszy krok w kierunku konsolidacji demokracji), referat w ramach pierwszej interdyscyplinarnej szkoły letniej zorganizowanej przez Deutsches Polen-Institut: Bilans polskiej transformacji, Darmstadt oraz Görlitz/Zgorzelec, 05-14.09.2008.
 • "Społeczno-polityczne aspekty konsolidacji demokracji w Polsce po akcesji do UE" (Gesellschaftlich-politische Aspekte der demokratischen Konsolidierung in Polen nach dem EU-Beitritt) wystąpienie w ramach 8. Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Unia Europejska po rozszerzeniu 2007, Collegium Polonicum w Słubicach, 07-08.02.2008.

Szkolenia

Udział w międzynarodowym programie doktoranckim „Kompetencje naukowe poprzez zróżnicowanie“ (Wissenschaftskompetenz durch Diversität), Luty-Listopad 2008.

Stowarzyszenia

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politologicznych, http://ptnp.fm.interia.pl/

 Wycieczki

W celu wspierania studenckiej współpracy polsko-niemieckiej organizuję regularnie w semestrze letnimdla międzynarodowych grup studentów wycieczki do Warszawy do najważniejszych instytucji politycznych w Polsce (Sejm, Senat, Pałac i Kancelaria Prezydenta oraz Kancelaria Rządu).

Kantiana-Viadrina Academia 2009, Rosyjsko-niemiecka szkoła letnia Uniwesytetu Europejskiego Viadrina Farnkfurcie nad Odrą oraz Państwowego Rosyjskiego Uniwersytetu im. Imanuela Kanta w Kaliningradzie, wykładowca jęzka niemieckiego oraz realioznawstwa, 11-27 sierpnia 2009.