Banner Viadrina

Studia magisterskie
Kultura i Historia Europy Środkowej i Wschodniej

Struktura, moduły, tok studiów

Moduł podstawowy jest obowiązkowy dla wszystkich studentów.  Zdobywają oni w nim podstawową znajomość zagadnień kultury i historii Europy Środkowej i Wschodniej. W następnych semestrach słuchacze indywidualnie dobierają sobie program studiów, przy czym w jego skład muszą wejść dwa z następujących priorytetów tematycznych: ład polityczny – gospodarka – społeczeństwo, ludzie – artefakty – wizje, przestrzenie – granice – metropolie. Przez cały czas trwania studiów studenci uczą się języków obcych. Osoby, których językiem ojczystym nie jest niemiecki, mają możliwość uzyskania certyfikatu ze znajomości języka niemieckiego jako obcego. Studia kończy praca magisterska, która z reguły powinna się opierać na wynikach badań i prac z poprzednich semestrów. Studia magisterskie trwają zwykle dwa lata, łączna liczba punktów ECTS wynosi 120 punktów.

 • obowiązkowe zajęcia podstawowe dotyczące zagadnień kultury i historii Europy Środkowej i Wschodniej
 • wykład wprowadzający z zakresu priorytetu tematycznego 
 • seminaria z zakresu priorytetu tematycznego

Łączna liczba punktów ECTS: 12

należy wybrać dwie opcje

 • ład polityczny – gospodarka – społeczeństwo
 • ludzie –  artefakty – wizje
 • przestrzenie – granice – metropolie

Łączna liczba punktów ECTS: 24

należy wybrać dwie opcje

 • kolejny moduł obligatoryjny
 • pogłębianie w wybranym module obligatoryjnym
 • moduł obligatoryjny z zakresu innych studiów magisterskich
 • zajęcia na Wydziale Ekonomii lub Wydziale Prawa
 • pogłębianie znajomości języków obcych

Łączna liczba punktów ECTS: 24

 • udział w kollokwiach
 • badania indywidualne

Łączna liczba punktów ECTS: 12

 • znajomość języka polskiego bądź rosyjskiego na poziomie UNIcert II (B2)
 • studenci, których językiem ojczystym nie jest niemiecki, mogą zdobyć certyfikat z języka niemieckiego jako obcego 
 • warsztaty i zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa (od 1 do 3 miesięcy)

Łączna liczba punktów ECTS: 18

 • praca magisterska
 • egzamin ustny

Łączna liczba punktów ECTS: 30

Informacje szczegółowe w j. niemieckim:

Regulamin studiów | Aktualny spis wykładów | Przegląd struktury studiów | Przykładowy plan studiów