Banner Viadrina

Projekty katedry

Oprócz regularnych zajęć dydaktycznych i wyjazdów studyjnych katedra realizuje własne projekty o różnym charakterze. Projekty te finansowane są w całości lub w części ze środków zewnętrznych, pozyskanych przez katedrę. 
Na tej stronie informujemy o bieżących i ukończonych przedsięwzięciach.

Program stypendialny SABINUS

Program stypendialny SABINUS, finansowany przez Fundację im. Margi i Kurta Moellgaard, realizowany jest od 2004 r. przez Wydział Kulturoznawstwa Viadriny we współpracy z Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Opiekę merytoryczną nad programem sprawuje katedra Kultury i Historii Europy Srodkowej i Wschodniej. 
Nazwa programu stypendialnego jest jak najbardziej uzasadniona. Georg Sabinus, właściwie Georg Schuler (1508-1560), poeta i uczony, był profesorem poezji i retoryki na Viadrinie we Frankfurcie nad Odrą i pierwszym rektorem Albertyny (uniwersytetu w Królewcu). Jego postać może być wzorem dla wykładowców i studentów obu uczelni.
Do końca semestru letniego 2009 r. ze stypendium skorzystało 15 studentów i doktorantów z Kaliningradu którzy we Frankfurcie i Słubicach spędzili semestr naukowy. Uczęszczali oni na seminaria i wykłady, badali źródła w bibliotekach i archiwach we Frankfurcie, Słubicach i Berlinie. Semestry stypendialne służą przede wszystkim badaniom źródeł, które nie są dostępne w Kaliningradzie. Ponadto stypendyści korzystają z możliwości pogłębienia znajomości jęz. niemieckiego w Centrum Językowym Viadriny.

Do tej pory w programie wzięli udział tylko stypendyści z Kaliningradu. Program jest otwarty także dla studentów Viadriny, którzy zainteresowani są spędzeniem semestru naukowego w Kaliningradzie.
Informacje o programie i warunkach stypendium dostępne są w sekretariacie katedry.

Projekt badawczy
"Obcy przyjaciele.
Wojska radzieckie a ich cywilne otoczenie po obu stronach Odry w latach 1945-1993"

Tradycję dzisiejszego Regionu Lubusko-Brandenburskiego przez wiele stuleci kształtowało wojsko. Po II wojnie światowej, w zmienionej pod wieloma względami Europie Środkowej, tradycja ta była kontynuowana, czego przykładem może być stacjonowanie w obu częściach regionu – w dzisiejszym woj. Lubuskim i w na terenach dzisiejszej Brandenburgii oddziałów Armii Czerwonej. Projekt „Obcy przyjaciele. Wojska radzieckie a ich cywilne otoczenie po obu stronach Odry w latach 1945-1993” bada wpływ stacjonowania wojsk radzieckich na życie ludności cywilnej i regionu; bada wpływy i interakcje społeczne, kulturowe, językowe, ekonomiczne i polityczne, jakie zachodziły między wojskiem a ludnością cywilą.
Jest to projekt cząstkowy w ramach transuczelnianego projektu "Kopetencja dla przyszłości. Scalanie regionu Lubuskie-Brandenburgia pod kątem wyzwań w przyszłej Europie", który będzie realizowany we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Collegium Polonicum. Wniosek o przyznanie środków na realizację projektu został złożony do funduszu EFRE.

Projekt międzynarodowy
Summerschool history takes place: Warsaw 2009

(zrealizowany)
Relacja