Banner Viadrina

Marginalisiertes Kulturerbe und Perspektiven für regionale Kulturentwicklung – Schlösser, Gutshäuser und jüdische Friedhöfe im deutsch-polnischen Grenzland

Zmarginalizowane dziedzictwo kulturowe i perspektywy rozwoju kultury regionalnej: pałace, dwory i cmentarze żydowskie na pograniczu polsko-niemieckim

Internationale Konferenz | Konferencja międzynarodowa: 7.-8.07. 2022

Call for Papers – Deadline: 14.03.2022

Mit „Marginalisierung“ wird in den Sozialwissenschaften der Verdrängungsprozess einer bestimmten Gruppe an den Rand von gesellschaftlichen Relevanzordnungen bezeichnet, meist verbunden mit der Ideologie einer konkreten Herrschaft. Die Konsequenzen dieses Prozesses werden auch im Umgang mit historischem Kulturgut sichtbar. Das gilt vor allem für Grenzlandschaften, die durch die Verschiebung von Grenzen geprägt oder sogar erst geschaffen wurden und für Objekte, die ursprünglich dazu erzeugt wurden, um bestimmte Werte – über ihre reine Funktionalität hinausgehend – innerhalb und außerhalb der eigenen Gemeinschaft dauerhaft zu manifestieren.

Im deutsch-polnischen Grenzgebiet finden wir mehrere Objekte und ganze Objektgruppen, die nicht allein wegen ihrer peripheren geographischen Lage marginalisiert wurden und teilweise noch werden. Im Wesentlichen haben wir es hier mit einer Subkategorie von „dissonant heritage“ (Ashworth/Thurnbridge 1996) zu tun. Genauer genommen handelt es sich hierbei oft um Objekte, die mit den Wirklichkeitskonstruktionen der heutigen Mehrheit nicht kompatibel sind. Die Besonderheit liegt dabei nicht etwa in konkurrierenden Erzählungen, sondern im Fehlen einer kulturgeschichtlichen Verankerung überhaupt. Prinzipiell werden den betroffenen Objekten ihre gestalterischen Werte nicht gänzlich abgesprochen, und dennoch fehlt eine sinnstiftende Motivation, sie vor dem Verfall zu retten.

Im Rahmen der zweitägigen internationalen Konferenz werden zwei beispielhafte Gruppen marginalisierten Kulturerbes betrachtet: Zeugnisse jüdischer Kultur und ländliche Residenzen einstiger Eliten in peripheren Räumen beiderseits der „mittleren Oder“. Durch Völkermord, Flucht und Zwangsmigration infolge der Grenzverschiebung nach dem Zweiten Weltkrieg sowie durch autoritär durchgesetzte Sozialreformen verschwand der ursprüngliche gesellschaftliche Kontext dieser Objektgruppen gänzlich.

Die „Rückkehr zur Demokratie“ hat die Überlebenschancen beider Genres in beiden Ländern sogar noch geschwächt. Die Transformationsprozesse folgten ihrer eigenen Logik, durch die die Fürsorge für das Bewahren des marginalisierten Kulturguts an Bedeutung verloren hat. Der Umgang mit dem jüdischen Kulturerbe zeigt Asymmetrien: Im heutigen Brandenburg besteht – aus historischen Gründen – eine höhere Bereitschaft, die Überreste zumindest in der offiziellen Erinnerungskultur zu verankern. Auf der polnischen Seite werden sie als eine komplexe Subkategorie der deutschen Vergangenheit gedeutet. Die Herrenhäuser, die als Knotenpunkte der Kulturlandschaft angelegt wurden, haben theoretisch bessere Chancen auf eine geglückte Aneignung. In der Praxis erweisen sich die einst verstaatlichten, heruntergekommenen und dann reprivatisierten Objekte oft als zu sperrig für private Nutzungen.

Während der Konferenz soll überlegt werden, welche Potenziale dieses Erbe bietet, um eine diskursive Geschichtsreflexion in den beiden Zivilgesellschaften der Oderregion zu fördern. Dazu gehört aber auch die praktische Frage, wie können wir die Bedeutung und die historische Dimension dieser Objektgruppen sinnstiftend vermitteln? Lässt sich die deutsch-polnische Kulturlandschaft der Mittleren Oder mit einem Netzwerk von Kulturrouten in einen Gesamtzusammenhang setzen? Wie krisensicher ist wertvolle, historische Bausubstanz? Zusammenfassend: Welche Perspektiven eröffnet die Beschäftigung mit marginalisiertem Kulturerbe für die regionale Kulturentwicklung?

W naukach społecznych „marginalizacjaodnosi się do procesu wypierania określonej grupy na margines społecznych porządków ważności, zwykle związanego z ideologią konkretnej władzy. Konsekwencje tego procesu widoczne stają się również w sposobie traktowania historycznych dóbr kultury. Dotyczy to zwłaszcza krajobrazów granicznych, które kształtują się lub nawet dopiero powstają w wyniku przesuwania granic, a także obiektów, które pierwotnie stworzone zostały po to, by trwale manifestować pewne – wykraczające poza czystą funkcjonalność – wartości w obrębie własnej społeczności i poza nią.

Na pograniczu polsko-niemieckim znajdziemy wiele obiektów, a także całych ich grup, marginalizowanych zarówno w przeszłości jak i czasem jeszcze dziś, nie tylko ze względu na swoje peryferyjne położenie geograficzne. Zasadniczo mamy tu do czynienia z podkategorią „dissonant heritage“/„kłopotliwego dziedzictwa” (Ashworth/Thurnbridge 1996). Ściślej biorąc, są to często obiekty niekompatybilne z konstrukcjami rzeczywistości dzisiejszej większości społeczeństwa. Ich niezwykłość nie polega wcale na konkurujących ze sobą narracjach, ale na braku jakiegokolwiek umocowania kulturowo-historycznego. Zasadniczo nie odmawia się tym obiektom tak do końca wartości artystycznych, a mimo to brakuje nadającej im sens motywacji, by ratować je przed zniszczeniem.

Podczas dwudniowej konferencji międzynarodowej przeanalizowane zostaną dwie przykładowe grupy zmarginalizowanego dziedzictwa kulturowego: wiadectwa kultury żydowskiej oraz wiejskie rezydencje dawnych elit na obszarach peryferyjnych po obu stronach Odry. W wyniku ludobójstwa, ucieczek i przymusowych migracji spowodowanych przesunięciem granic po II wojnie światowej oraz autorytarnych reform społecznych, pierwotny kontekst społeczny tych grup obiektów całkowicie zanikł.

Powrót do demokracjijeszcze nawet bardziej osłabił szanse na przetrwanie obu tych gatunków w obu krajach. Procesy transformacji przebiegają według własnej logiki, przez co troska o zachowanie materialnych świadectw historycznych straciła na znaczeniu. Podejście do żydowskiego dziedzictwa kulturowego wykazuje asymetrię: w dzisiejszej Brandenburgii istnieje z powodów historycznych – większa gotowość do zakotwiczenia jego pozostałości przynajmniej w oficjalnej kulturze pamięci. Po stronie polskiej jest ono interpretowane jako złożona podkategoria niemieckiej historii. Teoretycznie większe szanse na skuteczne „oswojenie” mają dwory, które powstawały jako punkty węzłowe krajobrazu kulturowego. W praktyce te znacjonalizowane, zniszczone, a następnie zreprywatyzowane nieruchomości okazują się często zbyt trudne do wykorzystania w celach prywatnych.

Podczas konferencji zastanowimy się, jaki potencjał posiada to dziedzictwo dla wspierania dyskursywnej refleksji historycznej w obu społeczeństwach obywatelskich regionu nadodrzańskiego. Wiąże się z tym jednak również pytanie praktyczne: w jaki sposób możemy upowszechnić znaczenie i historyczny wymiar tych grup obiektów, nadając im pewien sens? Czy polsko-niemiecki krajobraz kulturowy Środkowego Nadodrza da się umieścić w całościowym kontekście sieci szlaków kulturowych? Jak odporna na kryzys jest cenna, historyczna tkanka budowlana? Podsumowując: jakie perspektywy dla regionalnego rozwoju kulturalnego otwiera zajmowanie się zmarginalizowanym dziedzictwem kulturowym?

Vorträge und Konferenzpublikation | Referaty i publikacja konferencyjna

Die Vorträge sollen nicht länger als 20 Minuten sein und können auf Deutsch, Polnisch oder Englisch gehalten werden. Die Konferenz wird simultan gedolmetscht.

Bis Ende 2022 wird eine deutsch-polnische Online-Publikation erscheinen. Wir erwarten Texte mit einer Länge von max. 20.000 Zeichen. Die Artikel müssen uns spätestens am 15. Juli 2022 vorliegen.

Referaty powinny trwać nie dłużej niż 20 minut i mogą być wygłaszane w języku niemieckim, polskim lub angielskim. Podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

Do końca 2022 roku ukaże się polsko-niemiecka publikacja online. Oczekujemy tekstów o maksymalnej długości 20 000 znaków. Artykuły należy przesłać do 15 lipca 2022 r.

Teilnahme ohne Vortrag | Uczestnictwo bez referatu

Eine Teilnahme ohne eigene Präsentation ist im Sinne der Vernetzung auch erwünscht. In diesem Fall bitten wir um Anmeldung bis 1.6.2022 via Konferenzwebseite:

Uczestnictwo bez własnego referatu jest również mile widziane w kontekście networkingu. W takim przypadku prosimy o rejestrację do dnia 1.6.2022 r. na stronie internetowej konferencji:

https://www.confinium-viadrina.eu

COVID-19

Die Konferenz soll in Präsenz und unter Einhaltung der zu dem Zeitpunkt geltenden Covid-19- Maßnahmen im Collegium Polonicum in Słubice, der gemeinsamen Einrichtung der Europa- Universität Viadrina und der Adam-Mickiewicz-Universität stattfinden. Sollte dies nicht möglich sein, ist geplant, die Tagung in einem digitalen Format durchzuführen. Da es sich um die Abschlusstagung des Interreg-Projektes handelt und der Termin daher nicht verschoben werden kann, wird die Tagung unabhängig vom Modus (analog oder digital) an den oben genannten Tagen stattfinden. Die Konferenz wird höchstwahrscheinlich über Internetplattformen gestreamt werden und dauerhaft auf Youtube abrufbar sein.

Konferencja ma odbyć się stacjonarnie i zgodnie z obowiązującymi w tym czasie zasadami higieny związanymi z Covid-19 w Collegium Polonicum w Słubicach, wspólnej placówce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jeśli nie okaże się to możliwe, planowane jest zorganizowanie spotkania w formie cyfrowej. Ponieważ jest to ostatnia konferencja w ramach projektu Interreg i w związku z tym jej termin nie może zostać przesunięty, konferencja odbędzie się w wyżej wymienionych dniach, niezależnie od trybu (analogowy lub cyfrowy). Konferencja będzie najprawdopodobniej transmitowana za pośrednictwem platform internetowych, a następnie stale dostępna na Youtube.

Einsendefrist der Proposals | Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 14.03.2022

Benachrichtigungen über die Annahme erfolgen bis Ende März 2022.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag (max. eine A4-Seite) mit kurzer biographischen Notiz und ggf. eine Publikationsliste in einem PDF-Dokument.

Powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia prześlemy do końca marca 2022 r.
Prosimy o przesłanie propozycji referatów (maks. jedna strona A4) wraz z krótką notką biograficzną oraz, w stosownych przypadkach, listą publikacji w dokumencie PDF pocztą elektroniczną.

E-Mail: abraham-diefenbach@europa-uni.de

Unterbringung, Reisekosten, Honorar | Zakwaterowanie, koszty podróży, honorarium

Bei Annahme Ihres Themas und Einladung als Referent:in erstatten wir Ihre Reise- (2. bzw. Economy- Klasse) und Unterbringungskosten und bieten ein kleines Honorar an.

Jeśli Pański temat zostanie zaakceptowany i otrzymają Państwo zaproszenie jako prelegentka/prelegent, zwrócimy Państwu koszty podróży i zakwaterowania oraz zaoferujemy niewielkie honorarium.

Förderer | Sponsorzy

Die Konferenz wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert und ist Teil eines Projektes: "Das Meer – Pommern – die Grenzregion als Orte des deutsch-polnischen Dialogs" - grenzübergreifendes Netzwerk zur wissenschaftlichen Kooperation und historischen Bildung über Ostsee und Odergebiet.

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i jest częścią projektu: „Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej”.

Weitere Informationen über das Projekt | Więcej informacji o projekcie:

https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/kg/denkmalkunde/forschung/Interreg- Projekt/index.html

http://mare.usz.edu.pl/de/

Kontakt: Dr. Magdalena Abraham-Diefenbach: abraham-diefenbach@europa-uni.de 

Weitere Informationen sowie die Registrierungmöglichkeit für die Teilnahme sind ab März 2022 auf der Webseite abrufbar. | Dalsze informacje oraz możliwość rejestracji uczestnictwa będą dostępne na stronie internetowej od marca 2022 r.: https://www.confinium-viadrina.eu